Büyüler

Gizli İlimler

Muska, büyü ve tılsım gibi konular yıllardan beri insanların ilgi duyduğu önemli konular arasında bulunmuştur. Maneviyat boyutlarıyla birlikte insanların yakından ilgilenmiş olduğu gizli ilimler gerçekten bu konuda çok net ve önemli bilgiler ortaya koymak durumundadır. İnsan hayatı çok karmaşık olabilir bununla beraber insanların yaşadığı sorunları bertaraf etmek için hem pozitif bilimlerden hem de gizli ilimler dediğimiz bu olağanüstü fırsatlardan faydalanmak çok önemlidir.

Kendi branşında uzman olan ve yaptığı çalışmalarla birlikte bunu gösteren hocalar veya medyum gibi bilgili kişiler, kendi branşında ki çalışmaları ile birlikte insanlara bu konuda yardımcı olmak durumundadır. Özellikle maneviyatı yüksek olan insanların bilgi ve inanç konusundaki ihtiyaçlarının yanı sıra araştırma yapan uzmanlardan alacağı yardımlar burada çok büyük önem taşımaktadır. Zaman içerisinde gizli ilimler konusunda gelişimini tamamlamış olan uzmanlar, sizin için yine çözüm olacak çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

Aslında bu konuyu çok farklı pencerelerden incelemek gerekir. Bunca zaman çok sayıda insanın bilgi ve destekle birlikte bu konularda çalışma yaptığı bilinmektedir. Özellikle zahiri ve batıni anlamda sizi doğru bilgilere götürecek çözümler için burada gösterilen performans çok büyük önem taşımaktadır. Çok geniş kapsamlı bir şekilde karşımıza çıkan ve insanların ihtiyaçlarını karşılayan gizli ilimler, günümüz dünyasında problem çözücü bir yöntem olarak gerçekten ilgi çekmeye devam etmektedir.

Her ne kadar teknoloji çok farklı alanlarda gelişmiş olsa bile özellikle geniş anlamda yapılan uzman çalışmalarının sonuçları burada çok büyük önem taşımak durumundadır. Bu konuda kendi branşında uzmanı olan kişilerin ortaya koyduğu çözüm ve sonuçlar, ihtiyaç sahipleri için gerçekten pozitif bir etki yaratmaktadır.

Gizli ilimler dediğimizde bu konunun ne kadar kapsamlı ve geniş olduğunu rahatlıkla buradan belirtmemiz gerekiyor. Hem çözüm anlamında hem de tedarik manasında gerçekten bu konuda elde edilen bilgiler çok büyük önem taşımaktadır. Günümüzde pek çok konu aşikâr olsa da özellikle gizli kalmış ilim çalışmalarının her dönemde devam ettiğini unutmamak gerekir. Böylece hem araştırmalar hem de bu araştırmalar ile elde edilen sonuçlar önemini korumaya devam etmektedir.

Gizli ilimler binlerce yıllık insanlık tarihinde görülen olaylar, edinilen tecrübeler ve yorumlamalar sonucunda ortaya çıkmıştır. İşte o ilimlerden faydalanılarak yapılan büyüler vb. uygulamalar tesadüflerin dışına çıktığı fark edilen, farklı ortamlarda benzer sonuçlara yol açan davranışlar ve sonuçlara göre keşfedilmiş ve disiplin haline getirilmiştir.

Havas ilmi gibi İslam bilginleri tarafından ortaya konulan ilimler neticesinde çok etkili uygulamalar yapmaya yarayan bu ilimler, ne olursa olsun dikkatli ve sorumluluklarının farkında olan sorumlu kişiler tarafından uygulanmalıdır. Söz konusu olan gizli ilimler şunlardır:

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Sabun Büyüsü Nedir ve Nasıl Yapılır?

GİZLİ İLİMLER

 1. İlmi havas: Havas ilmi İslami gelenekler ve bilgiler ile arkaik büyülerin birleşmesi sonucunda ortaya çıkmış olan bir ilimdir. Kısaca Arapça dualar söylenmesi ve yazılması, Esma-i Hüsna’nın (Allah’ın isimleri) okunması gibi uygulamaları içerdiği söylenebilir. Dua etmenin yanı sıra muskalar da Havas ilminde önemli bir yer tutar. Karı kocayı birbirinden soğutma, nikah kapatma, ticari tılsım yaratma, dil bağlama, şirin gösterme gibi pek çok konu hakkında muska hazırlanabilir.
 2. Hüddam (ecinni) ilmi: Doğada birçok doğaüstü varlık olduğunu öğreten ve uygulamalarda bunlardan faydalanılmasını sağlayan ilimdir. Doğaüstü varlıkları köleleştirmeye, hizmete koşmaya yarar.

Hüddam, genellikle evli ve çocuklu olan ve köle haline getirilen erkek cinlerdir. Genellikle hastalık çıkartma, cinayet ve soygun gibi kötü işlerde kullanılırlar. Bunlar insanlara, kadınlara aşık olup köle haline gelebilirler ama aşık oldukları kadına kendilerini göstermezler.

Meryama ise kadın cinlerdir. Genellikle bekar, genç kız niteliğinde cinler oldukları kabul edilir. Giydikleri güzel elbiselere iğne batırabilen adamlara aşık oldukları ve normal bir kadına dönüştükleri söylenir.

 1. Kabala: Yahudi simgeciliği olarak anlatılabilir. Kudüs’ün ilk kuruluşuna, İlk Çağ Yahudi toplumuna kadar uzanan bir tarihi vardır. Şehri kuran Hiram ve arkadaşlarının dünyanın tüm sırlarına hakim oldukları ve bu sırları bir sandıkta sakladıkları rivayet edilir. Onlar öldükten sonra bu sırlara çok az kişinin, sadece birkaç kişinin hakim olduğuna ve dünyayı (gizlice) yönettiklerine inanılmaktadır.
 2. Normalötesi (paranormal) ilimler: Telepati, telekinezi, hipnoz, ruhçuluk, parapsikoloji gibi fiziksel alemin dışında kalan tüm disiplinleri içerir. Benzer ilimlerden farkı, din verileri gibi kaynakları değil, pozitif ilimleri kullanarak diğer aleme, görünmeyen aleme ulaşmaya çalışmasıdır.
 3. Kehanet: Herhangi bir maddi kanıta dayanmadan gelecekten haber verme sanatı olarak anlatılabilir. Tarihte Nostradamus veya Joy Ayyad gibi çok önemli kehanetlerde bulunmuş olan kahinler vardır.
 4. Simya İlmi: Maddeyi değiştirmeyi hedefleyen ilimdir. Tarih boyunca genellikle bakırı altına dönüştürmek gibi işler için kullanılmış olsa da tüm maddeleri dönüştürmek için bu ilimden faydalanılabileceği söylenir. 
 1. Yıldızname (burçlar): Astroloji olarak bilinen bu disiplin tarihi binlerce yıl öncesine, eski Sümer ve Eski Mısır uygarlıklarına, hatta daha öncesine dayanan bir ilimdir. O dönemden sonraki binlerce yıl boyunca çok önem verilen hatta hükümdarların günlük işlerinin düzenlenmesinde bile yararlanılan bir ilim olmuştur.
Çare Bu Yazıda Olabilir!  Aşk Tılsımı

Güneşin, ayın, gezegenlerin ve dünyanın birbirlerine göre konumlarına göre çıkartılan yıldız haritalarının ve hesaplanan burçların insanların kaderleri ve kişilikleri üzerinde çok önemli etkileri olduğunu söyler. İnsanların uzay ve oradaki sistemler hakkındaki bilgisi tarih boyunca arttığından, sürekli değişim halind olan bir ilim olarak bilinir.

 1. Hurufilik (Letrizm): Konuşurken ya da yazarken kullanılan kelimelerin farklı anlamları olduklarını, tılsımlı olduklarını söyler. Kelimeler üzerinden simgeleştirilen sembollerin Kutsal kitaplarda kullanıldığı bilinir. Doğuda Hurufilik olarak bilinen öğreti batıda Letrizm adını almıştır.

Bazı sözcüklerin olağanüstü güçlere sahip olduğunu ve doğru zamanda, doğru yerde kullanıldıklarında üstün güçlerle iletişime geçildiğini ve onlarla işbirliği yapılabileceğini söyler.

Hurufilikte ustalaşan kişi karşısındaki kişinin konuşmasına bakarak onun içinden geçenleri anlayabilir, geleceği hakkında tahminlerde bulunabilir.

 1. Kıyafetnameler: İnsanların dış görünüşlerine bakarak onların kişiliklerini analiz etmeyi hedefleyen ilimdir.
 2. Fizyognomi: Eski İbrani ve Arap geleneklerine dayanan kıyafetnamelere benzer ama kaynağı Uzakdoğu’dur. Yüz tanıma ve yorumlama sanatı olarak tarif edilebilir.
 1. Bilinç okuma ve bilinç yönlendirme: İnsanların bilinçlerini okumayı ve yönlendirmeyi hedefleyen, tariki ilkçağlara kadar uzanan bir ilimdir.
 2. Tayyı mekan tayyı zaman: Zaman ve mekan sınırlamasına sahip olmamaktır. Yani kısa sürede binlerce kilometrelik mesafeleri aşma, geçmişe ve geleceğe gidebilme anlamlarına gelir. Tasavvufta yaygın biçimde kullanılan kavramlardır.

Hüddam gibi üzerinde etraflıca durulması gereken bir bilim dalı konusunda gerek çalışmalar gerekse de çalışmaları yapan uzmanların ortaya koyduğu sonuçlar gerçekten çok büyük bir önem taşımaktadır. Kimi zaman ihtiyaç duyabileceğiniz bu konuda devreye giren gizli ilimler sizin için gerçek manada bir çıkar yol oluşturabilir.

Her ne kadar adı gizli bile olsa faydası açıkça görünen bu konularda, hem kendi branşında çok iyi tanıyan hem de çalışmalarıyla tecrübesini arttıran uzmanlar önemli görevi üstlenmeye devam etmektedir. İhtiyaç duyduğunuz anda bu gibi sorunları bertaraf etmek için size yardımcı olacak uzmanlar çözüm ve sorun giderme noktasında yine size yardımcı olmaya devam edecektir.

Gizli ilimler, sadece özel insanların anlayabileceği ve gizemini uzun yıllardır koruyan hem etkili hem de tehlikeli bir bilimdir. Muska, büyü, tılsım konuları her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Gizli bilimler ise merak edilen bu konularda insanları aydınlatmak için net bilgiler ortaya koymaktadır. Medyum ya da hocalar gizli ilimler konusunda kendileri geliştirmiş ve yaptıkları çalışmalar ile kendilerini insanlara kanıtlamışlardır.

Çare Bu Yazıda Olabilir!  Domuz Yağı Büyüsü

Bu konunun uzmanları maneviyatı yüksek olan kişilerdir. Uzmanlar büyü, tılsım gibi konularda gizli ilimlerden yardım almaktadırlar. Yapacakları çalışmalar için gizli ilimlerden yardım alarak insanların sorunlarını çözmeye çalışırlar.

Gizli ilimler çok geniş kapsamlı bir ilimdir. Çok eski çağlardan günümüze kadar birçok problemler bu ilimlerden faydalanılarak çözüme kavuşmuştur. İhtiyaç sahibi kişilere gizli ilimler pozitif bir etki yaratmaktadır. Özellikle manevi çözümler insanları mutlu etmekte ve huzur bulmaktadırlar.

Gizli ilimler denilince havas, hüddamlık, vefk, yıldızname gibi birçok ilim akla gelmektedir. Büyü konusunda da medyumlar gizli ilimlerden yardım alırlar. Fakat medyumların bu konuda kendilerini geliştirmeleri önemlidir.

Büyü yapma ya da bozma konusunda yardım alınacak uzmanın bu konularda bilgili ve kabiliyetli olması gerekiyor. Uzmanlar her konu hakkında bilgi sahibidir. Ama uzmanlaşmak için kendilerine belli alanlar seçmeleri daha doğru olacaktır.

Büyü yapmak, büyü bozmak, vefk hazırlamak, tılsım ve muska yazmak, ruhani varlıklar ile iletişime geçmek içim medyum ya da hocalar kesinlikle gizli ilimlerden yardım almalıdır. Tüm bu uygulamaları başka türlü yapması mümkün değildir. Bu konulara hakim olmayan ve doğuştan gelen birtakım özel yeteneklere sahip olmayan kişilerin insanlara yardım etmelerine imkan yoktur.

İnsanlar sorunlarına çare bulmak ve manevi yönden rahatlayarak huzur bulmak için medyumlara gitmektedir. Gizli ilimler hakkında bilgisi olmayan ve kendini geliştirmeyen medyumlar insanlara çare olamaz. İnsanlar sıkıntılarından kurtulmak istemektedirler. Bu sıkıntıların giderilmesi ise gizli ilimler ile olur.

Gizli ilimler konusu oldukça kapsamlı ve geniştir. İnsanların sorunlarına ya da sıkıntılarına çözüm bulmak için uzmanların bu konularda bilgili olması gerekiyor. Çünkü tılsım, vefk gibi konularda insanlar uzmanlardan destek almak istiyor. Kendini geliştirmemiş, bilgisiz ve tecrübesiz kişiler muhtaç durumda olan kişilere ne kadar yardım edebilir.

Branşında uzman olan kişilerin çözüm odaklı olmaları kendilerine başvuran kişiler üzerinde pozitif etkiler yaratmaktadır. Hüddam, havas gibi ilimler konusunda uzmanların ortaya koydukları çalışmalar sonuçları itibari ile önemlidir.

İnsanlar sorunları ile bazen doğal yollardan çözüm bulamazlar. İsteklerine kavuşmak, sıkıntılarından kurtulmak ve manevi huzur için uzman desteğine ihtiyaç duyabilirler. Gizli ilimler insanların bu ihtiyaçlarını karşılayan ilimler olarak gözüküyor.

Maneviyatı yüksek olan medyum ya da hocadan destek almak insanlar için rahatlatıcı olabilmektedir. Gizli ilimler konusunda bilgili kişiler özellikle kendi branşlarında insanlara yardımcı olmaktadırlar. Bu nedenle her konuda uzmanlardan alınacak yardım önemlidir.

Medyum Mesih

Medyum Mesih Hoca, Irak / Kerbela doğumludur. Gizli ilimler ile uğraşı aileden gelir ve asırlardır Kerbala'nın Eyn et-Timur eyaletinde tanınan bir aile olarak yaşamını sürdürmekteydi. 2008 Kerbela saldırısından sonra ailece Mersin'e taşındı. Medyum Mesih Hocamız buna istinaden artık manevi çözümlerini Türkiye'ye sunmaktadır ve Türkçe bilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu